⁣فرد مثبت و فرد منفی

⁣فرد مثبت همیشه برنامه دارد

فرد منفی همیشه بهانه دارد

فرد مثبت همیشه

با صبر مشکلات را حل میکند.

 فرد منفی همیشه

با خشم مشکلات را زیاد میکند

  • شنبه ۱۱ شهریور ۹۶

کجایی ؟

خوبان را باید روی چشم ها گذاشت …

کجایی ؟! چشم هایم بهانه ات را گرفته اند !

  • دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵