شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.

(سقراط)