تنها خودتان را نفروشید!

برای آزادی

لازم نیست

آسمان و زمین بخرید

تنها خودتان را نفروشید!

  • سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶