از عقابی پرسیدند : آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟

عقاب لبخند زد و گفت : من انسان نیستم  که با کمی به بلندی رفتن  تکبر کنم!

من در اوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است...