امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:
خنده بیجا از نادانى است.