ما نیاموخته ایم از شاد بودن خودمان شاد باشیم 

به ما آموخته‌اند که درپس هر شادی غمی وجود دارد

به این خاطر از شادی و لذت، احساس عذاب وجدان میکنیم

باور کنید شادی و لذت کَفّاره ندارد