کم حجمترین کتاب دنیا منتشرشد‼️


"مردان چقدر زنان را میفهمند؟"


 این کتاب فقط جلد دارد😊😂😂😂