ای دل غمِ این جهانِ فرسوده مخور

بیهوده نئی، غمانِ بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

خوش باش، غمِ بوده و نابوده مخور

حکیم عمر خیام