آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

بنجامین فرانکلین