زندگی سخت نیست ، زندگی تلخ نیست ، زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد.

گاهی آرام و دلنواز ، گاهی سخت و خشن ، گاهی شاد و رقص آور ، گاهی پر از غم

زندگی را باید احساس کرد