مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت‌ های ملالت‌ بار به ساعات لذت بخش.

شارل دو مونتسکیو