اگر خاموش باشی تا دیگران به‌ سخنت آورند بهتر از این است که در حال سخن‌ گفتن دیگران خاموشت کنند.

سقراط