وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم

و به قضاوت درباره دیگران بنشینیم.

ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم

و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم

حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم.

ماهاتما گاندی