چهره ی غمناک

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .crying

  • دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵