شبهای هجر  را  گذراندیم  و  زنده ایم

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

شکیبی اصفهانی