اخلاق بد، مانند یک لاستیک پنچر است.
تا عوضش نکنید، راه به جایی نخواهید برد.