تا با غمِ عشق تو مرا کار افتاد

بیچاره دلم در غمِ بسیار افتاد

بسیار فتاده بود اندر غمِ عشق

اما نه چنین زار، که این بار افتاد

مولوی