انسان آنقدرها که در جستجوی اعجاز است در جستجوی خدا نیست.

و چون نمی‌ تواند تاب بیاورد که بی‌ معجزه بماند، دست به خلق معجزات تازه می‌ زند

و به پرستش جادو و جنبل رو می‌ آورد.

فئودور داستایوسکی