یک «دروغ» دنیا را دور می‌ زند و به سر جای اولش برمی گردد؛

ولی در همین زمان یک «حقیقت» هنوز دارد بند کفش‌ های خود را می‌ بندد تا حرکت کند.

مارک تواین