خوشبختی میان خانهٔ شماست، بیهوده آن را در باغ بیگانگان می‌ جویید.

مارکوس اورلیوس