هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده،

کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان.

ویکتور هوگو