موهای پدرت را نگاه کن

بی تابی نکن !
هی نپرس پس کی برف می بارد ؟
موهای پدرت را نگاه کن …

  • چهارشنبه ۱ دی ۹۵