می‌ توان گفت نفرت، نفرت می‌ آورد و جهانی که در آن بر نفرت دامن زنند

چنان آکنده از زد و خورد و مجادله خواهد شد که هیچ‌ کس نمی‌ تواند از لذت یک زندگی خوب بهره‌ مند گردد.

برتراند راسل