هیچ چیزی چندش آور تر از احترامی که از ترس نشات گرفته، نیست.

آلبر کامو