اگه تو یه کاری واقعا مهارت داری، هیچوقت مفت انجامش نده!

هیث لجر (جوکر)