یک احمق خود را خردمند می پندارد و خردمند می داند که احمقی بیش نیست.

ویلیام شکسپیر