آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده نماید.

آرتور شوپنهاور