برخیز و مخور غمِ جهانِ گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبعِ جهان اگر وفایی بودی

نوبت به تو خود نیامدی از دگران

حکیم عمر خیام