زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد،

که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد.کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد.